We zijn steeds bezig nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs te beoordelen op hun kwaliteiten en te bekijken in hoeverre ze het aanbod van onze school kunnen verrijken. Voorbeelden hiervan zijn: de rol van de informatietechnologie, het toepassen van realistisch rekenen en nieuwe inzichten in het aanbieden van de zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Ook het hanteren van een genormeerd leerlingvolgsysteem en het opbrengstgericht werken vormen binnen de Montessori-visie een uitdaging. We nemen de filosofie van het Montessori-onderwijs als uitgangspunt en verrijken dat met de nieuwste ontwikkelingen.

Ook het internet is met inzet van vaste computers en draadloze laptops in alle lokalen en de gangen bereikbaar. Het introduceren en invoeren van onderwijsvernieuwingen heeft invloed op het functioneren van leerkrachten en kinderen. In tegenstelling tot vroeger tijden zal het basisonderwijs zich blijven ontwikkelen door de steeds sneller veranderende informatie- maatschappij en de daarmee samenhangende nieuwe inzichten. Zo blijkt uit onderzoek dat 50 procent van de kinderen opgeleid worden voor een beroep dat we nu nog niet kennen. Daarmee worden basisvaardigheden in verstandelijk en sociaal emotioneel opzicht heel belangrijk

Externe contacten:

Om het onderwijs verder te ontwikkelen onderhoudt de school contacten met:

  • Het bestuur van de school, de Stichting Monton. De stichting zorgt voor structureel overleg tussen de directeuren en een gezond financieel verantwoord bovenschools beleid.
  • Het Montessori-netwerk van de Montessori- scholen in Noord-Holland houdt zich op directieniveau bezig met onderwijsinhoudelijke veranderingen en personele ontwikkelingen in de Montessorischolen.
  • Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad/Dronten regelt de sturing van kinderen die dreigen uit te vallen middels projecten, toegevoegde formatie en de begeleiding bij verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs.
  • De inspectie voor het basisonderwijs. Deze controleert en bezoekt de scholen vanuit een vaststaand kader. Ons laatste inspectiebezoek vond plaats in november 2016. De uiteindelijke beoordeling was ‘zwak’. Er werd ook geconstateerd dat het pedagogisch klimaat goed is en dat wij inmiddels al diverse verbetertrajecten hadden ingezet. Wij houden ouders regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen. Het rapport vindt u op owinsp.nl. In januari 2018 wordt de school opnieuw beoordeeld.
  • De gemeente Lelystad. Met name gericht op huisvesting en leerplicht.
  • De Nederlandse Montessori Vereniging is de overkoepelende organisatie van Montessori-scholen in Nederland. De N.M.V. heeft een kijkwijzer ontwikkeld, waar de  Montessori- scholen aan dienen te voldoen. De kwaliteit en de erkenning zijn gescheiden circuits. “De Wildzang” is een Montessorischool die erkend wordt vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging. Alle leerkrachten zijn gediplomeerde Montessori leerkrachten.