In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt de eis gesteld dat in het onderwijs elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. In het basisonderwijs kunnen ouders en personeel ook invloed uitoefenen door middel van de MR. De MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR is de formele gesprekspartner van de directie over zaken die het schoolbeleid betreffen.

De MR heeft een aantal rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wms. In de MR zitten twee ouders (de oudergeleding) en twee teamleden (de personeelsgeleding). In de MR bespreken ouders samen met leerkrachten het beleid van de school. Dit kan het interne beleid zijn, maar ook naar externe instanties als de gemeente of het bevoegd gezag. Dit gebeurt in goed overleg met de schoolleiding. De vergaderingen van de raad zijn openbaar voor alle ouders en teamleden. Ook de notulen zijn openbaar en hangen ter inzage op het prikbord. De taken en bevoegdheden van de MR zijn in een algemeen reglement vastgelegd, dat bij de school ter inzage ligt.

Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een schoolbestuur houdt meestal meerdere scholen in stand. Dit heeft gevolgen voor de medezeggenschap. Op grond van de Wms is het verplicht een GMR in te stellen. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De GMR buigt zich over beleidszaken die alle scholen van MONTON betreffen. Twee MR-leden zijn vertegenwoordigd in de GMR, namelijk een ouder en een leerkracht.

De oudergeleding van de Wildzang bestaat uit:

  • Wim van Stokkum
  • Desiree Kornelis

De personeelsgeleding van de Wildzang bestaat uit:

  •  Janet Brouwer
  • Sabine Treep

Heeft u een vraag of een klacht? Spreek ons gerust aan of mail ons via mr@montwildzang.nl.