Naast de medezeggenschapsraad is er ook een oudervereniging. De school heeft deze  oudervereniging (VOM), samen met de Ouder Ondersteunings Groep (OOG), nodig voor het uitvoeren en bekostigen van allerlei activiteiten. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een eigen reglement. De VOM zorgt ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd en op zorgvuldige wijze wordt ingezet voor en ten goede komt aan alle kinderen. Ze dragen zorg dat de contributie goed wordt ingezet om de schooltijd tot een zo aangename periode te laten zijn. De vereniging legt daarover jaarlijks verantwoording af in de algemene ledenvergadering van de ouders van de school. Zij overleggen een exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar en een begroting voor het lopende schooljaar.

In de vereniging zitten leden met een taakverdeling, er is een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en eventueel bestuursleden.

De VOM bestaat uit:

U kunt de statuten van de VOM downloaden.