Jaarlijks vinden diverse evenementen plaats die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald. Zoals o.a.:kinderjury en kinderboeken-week, kinderkoken, de bibliotheek, Sinterklaas-feest, Kerstviering, klassenavond, slaapfeest oudste kleuters, NL-Doet!, Koningsspelen, excursies en het jaarlijkse zomerfeest.

De vrijwillige ouderbijdrage, waarmee wij alle genoemde activiteiten kunnen bekostigen, bedraagt slechts € 60,– per kind per jaar. Dit is een laag bedrag ten opzichte van andere scholen, aangezien de vrijwillige overblijf hier ook onderdeel van is. U hoeft dus niet apart voor de overblijf te betalen als u daar gebruik van wenst te maken voor uw kind. Het bedrag is vastgesteld tijdens de algemene leden vergadering van april 2016.

De leerkracht eet om 12.00 uur tot 12.15 uur rustig met de kinderen in de eigen klas, waarna zij een half uur onder toezicht van enthousiaste overblijfouders buiten kunnen spelen of met u al  ouder mee naar huis gaan. De overblijfouders ontvangen hiervoor een kleine vergoeding.

De kosten voor het schoolreisje of schoolkamp worden apart in rekening gebracht.

De ouderbijdrage kan worden voldaan op rekeningnummer Het rekeningnummer van de VOM is: NL91 INGB 0006 7291 15 van de Vereniging Ouderraad Montessorischool “De Wildzang” onder vermelding van de naam van uw kind.

Gespreid betalen is mogelijk, al heeft een éénmalige betaling in verband met de evenementen aan het begin van het schooljaar wel onze voorkeur. Desondanks beseffen wij ons dat het niet iedereen lukt om in één keer de ouderbijdrage over te maken.

Voor het schoolreisje ontvangt u een aparte factuur. De kosten bedragen ca. € 30,–.

Het schoolkamp van de bovenbouw vindt om het jaar plaats en wordt ook apart in rekening gebracht. Totale kosten ca. € 90,–.

Indien uw inkomen niet toereikend is om de ouderbijdrage te kunnen voldoen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leergeld.nl. Bij vragen en/of opmerkingen over betalingen en/of betalingstermijnen kunt u direct contact opnemen met Wesley Lubbe, de penningmeester van de ouderraad, door het invullen van het onderstaande formulier.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er ook een mogelijkheid om de school te sponsoren. Sponsoring kan plaatsvinden door particulieren (ouders, opa’s en oma’s, familieleden, etc.) en door bedrijven in de vorm van financiële bijdragen e/o producten en diensten. Ontvangen bijdragen zullen worden verwerkt zoals verzocht door de sponsor of, indien dit niet staat aangegeven, zoals bepaald door de leden van de VOM door middel van stemming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vereniging Ouderraad Montessorischool.