De aanpak:

Op onze Montessorischool bieden we de kinderen de kans om zich in hun eigen tempo en naar hun eigen vermogen te ontwikkelen. Samen met het kind proberen we eruit te halen wat erin zit en hebben we hoge verwachtingen. Door de kinderen te motiveren en te stimuleren kunnen we het doel behalen. Het werk van de kinderen wordt met ze besproken en beoordeeld naar de individuele mogelijkheden van het kind.

Waar baseren we ons oordeel op?

We hanteren criteria in de ontwikkeling van de kinderen, die we hebben vastgelegd, naast onze observaties en de resultaten vanuit de genormeerde kindvolgsystemen. Kinderen, die rustig en gestaag doorwerken of juist sneller gaan, kunnen zich op hun eigen manier   ontwikkelen. We merken in ons type onderwijs een tendens dat kinderen die wat meer aankunnen ook instromen vanuit reguliere scholen. Dat zijn vaak kinderen die al aan een korte uitleg voldoende hebben en dan aan het werk willen. Deze kinderen zijn niet gebaat bij een uitvoerige uitleg. De groepsinstructies op De Wildzang zijn altijd kort. De kinderen kunnen dan vlot aan het werk. Kinderen die behoefte hebben aan meer of andersoortige uitleg, krijgen hun lesje vervolgens individueel aangeboden. De leerkracht beweegt zich in vaste rondes en begeleidt de kinderen met hun werk. Dit wisselt zij af met observatiemomenten. Vanuit de gedachte van zelfstandig werken en differentiëren is een kind bij ons dus niet snel  anders dan andere kinderen. Tolerantie is in de groepen dan ook een vanzelfsprekendheid.

We geven alle kinderen onderwijs op maat. Daarbij is een goede bepaling van een leerprobleem van groot belang. De zorg voor deze kinderen staat uitvoerig beschreven in hoofdstuk 4 en vindt u terug in de bijlage: Passend onderwijs. Door onze manier van werken, waarbij we uitgaan van het kind, kunnen we onze zorgkinderen goed ondersteunen.

Toetsresultaten.

Meetbaar zijn de prestaties die de kinderen leveren op vakken als lezen, rekenen en taal. Wij zijn dan vooral geïnteresseerd in de individuele ontwikkeling van het kind vanaf de onderbouw. Toetsresultaten zeggen niet alles over de kwaliteit van het geboden onderwijs. Zo test de bekende Cito entree- of eindtoets een kind op de kennis die hij of zij op dat moment  heeft.

Allerlei andere zaken, die erg belangrijk zijn voor het succesvol volgen van onderwijs, worden door de Cito-eindtoets niet getoetst. Daarbij kan gedacht worden aan vaardigheden als: doorzettingsvermogen, motivatie, creativiteit en inzet.U vindt deze vaardigheden vermeld en beoordeeld in onze schriftelijke verslaggeving. Dit zijn juist eigenschappen die heel goed door de school en de opvoeding thuis te stimuleren en te ontwikkelen zijn.

De toetsresultaten worden ook gebruikt voor een zelfevaluatie van de school en aan de hand van deze gegevens worden eventuele aanpassingen in het jaarplan opgenomen.