De toetsen en observaties resulteren in:

 • Een groepshandelingsplan, waarin wordt aangegeven welke groepsinstructie er de komende periode gegeven moet worden aan een groepje kinderen en welke individuele hulp per kind er de komende periode wordt gegeven.
 • Een groepshandelingsplan per leergebied
 • Een handelingsgerichte aanpak voor de kinderen waar de individuele hulp voor de komende periode staat beschreven.
 • Evaluatie aan het eind van de periode met het zorgteam, dat bestaat uit de IB’er en de schoolleider.
 • Analyse opbrengsten met het team.

Als Montessorischool kijken we op twee manieren naar  toetsen:

 1. Hoe staat dit kind t.o.v. het landelijk gemiddelde?
  • Is het werk waar dit kind mee bezig is goed op eigen niveau aangepast?
  • Heeft dit kind extra hulp/extra uitdaging nodig?
 2. Is de vooruitgang van dit kind t.o.v de vorige toetsperiode volgens verwachting?
  • Heeft dit kind leermoeilijkheden en moet het een aangepast leertraject volgen?
  • Is dit kind voorlijk en kan het meedoen met toetsen en leerstof van een hoger leerjaar?

Voor kinderen waar de handelingsgerichte aanpak al dan niet met een concreet handelingsplan onvoldoende helpt, gaat het `stappenplan zorgkinderen` in werking.

Zie hiervoor de bijlage ‘Passend Onderwijs’/ specifieke zorg voor de kinderen.

De bevindingen van de ontwikkelingen van de kinderen worden mondeling en schriftelijk aan de ouders aangeboden.

Wanneer de ontwikkeling van het kind er aanleiding toe geeft, kunnen ouders dit bespreken met de leerkracht en/of de IB’er buiten de reguliere besprekingen om. Het initiatief voor zo’ n gesprek kan uitgaan van de leerkracht of de ouders. In zo’n gesprek kunnen de ouders ook bespreekpunten naar voren brengen. Misschien zijn er bepaalde problemen of situaties die invloed hebben op het gedrag en de prestaties op school. Voor de leerkracht kan dat belangrijke informatie zijn om uw kind beter te begrijpen en daar iets mee te doen.

Bij binnenkomst willen de leerkrachten zich volledig richten op de kinderen. Ouders zijn altijd welkom na schooltijd om het werk van hun kind te bekijken. De ouders kunnen na het uitgaan van de school met de leerkracht een afspraak maken.

Belangrijk is echter wel dat u vertrouwen heeft in uw eigen kind. Als u zaken niet als een probleem ervaart, dan zal uw kind daar ook beter mee kunnen omgaan.

De groepsleerkracht is de eerst aangewezen persoon voor vragen over de ontwikkeling van uw kind. Als gesprekken met de leerkracht niet naar tevredenheid verlopen, kunt u terecht bij de intern begeleider. In laatste instantie kunnen vragen en problemen worden voorgelegd aan de schoolleider.