De Wildzang hanteert de door stichting MONTON opgestelde meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het doel van deze meldcode is om mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

De meldcode schept duidelijkheid over de te zetten stappen en ondersteunt daarmee de leerkrachten in de school. Het is belangrijk dat er op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen, ter bescherming van kinderen.

De Stichting MONTON heeft het handelingsprotocol ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ bijgesteld in 2017 en deze wordt op alle scholen gehanteerd, waarbij Monton ervoor zorgt dat:

  • er binnen de organisatie bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode;
  • regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering worden aangeboden, zodat beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
  • de meldcode wordt opgenomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers;
  • er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
  • de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
  • de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen. Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Protocol huiselijk geweld Monton-scholen