De groepsleerkracht observeert, registreert en beoordeelt het werk van de kinderen. Vorig jaar zijn wij overgegaan op de digitale leerlijnen die door een collega Montessorischool zijn uitgewerkt. Registraties worden in het leerlingvolgsysteem Parnassys verwerkt.

Door het aanbieden van de leerstof in individuele lesjes en de observatie van het werkende kind, heeft de leerkracht goed zicht op de kwaliteit van de verwerking en werkhouding van het kind.

De kleuters worden in de onderbouw getoetst met ‘rekenen en taal voor kleuters’. Naast de beoordeling door de leerkracht hanteren we de  genormeerde Cito toetsen die twee keer per jaar  de volgende zaken registreren: 

  • De ontwikkeling van het kind in relatie tot de andere kinderen van dezelfde doelgroep.
  • De persoonlijke ontwikkeling van het kind gedurende de gehele periode op onze basisschool.
  • De effectiviteit van ons onderwijs.

In april maken de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets. Onze school is vooral geïnteresseerd in de individuele ontwikkeling van het kind door de leerjaren heen.

Vanaf groep 1 volgen we ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze bevindingen worden systematisch geregistreerd n.a.v. genormeerde vragenlijsten en relevante aandachtspunten. We maken hiervoor gebruik van Kanvas.