Ieder kind krijgt de hulp en de aandacht van de leerkracht die het nodig heeft. De meeste kinderen volgen de reguliere ontwikkelingsgang, maar er zijn ook kinderen voor wie de leerroute duidelijk gewijzigd wordt. Dit kan meer, minder, makkelijker, moeilijker of andersoortig werk zijn. Alle kinderen worden begeleid en gestimuleerd en we proberen elk kind op het niveau te brengen dat voor hem of haar haalbaar is.

De kinderen worden zorgvuldig gevolgd in hun ontwikkeling. Dat gebeurt o.a. door regelmatig te observeren en te registreren; een wezenlijke activiteit binnen het Montessorionderwijs.

Als vervolg op de signaleringen bepaalt de leerkracht welke lesjes aangeboden kunnen worden en op welke manier ze het beste bij het kind kan aansluiten. De leerkracht controleert of leerstof ook werkelijk beheerst wordt.                           

 Logopedie

De logopediste is regelmatig op onze school aanwezig.

Alle kinderen worden geobserveerd als zij de leeftijd van vijf jaar bereikt hebben. Met dit korte onderzoek worden de taalontwikkeling, de spraak en het stemgebruik van het kind onderzocht.

Van groep 1 tot en met 8 kunnen kinderen voor onderzoek worden aangemeld door ouders, leerkrachten en schoolarts of  KNO-arts. Als uit het onderzoek blijkt dat logopedie wenselijk is, wordt in overleg met ouders en leerkracht besproken of de begeleiding op school kan plaatsvinden of dat het beter is te verwijzen naar een vrijgevestigde praktijk voor intensievere logopedie. Behandeling wordt doorgaans vergoed door alle zorgverzekeraars.

Schoolarts

U vindt hierover verdere informatie in de bijlage van de GGD.