Wij kennen binnen het Montessorionderwijs geen cijferrapporten. Wel bieden wij u tweemaal per jaar een schriftelijk verslag aan dat gebaseerd is op:

  • De observatie door de leerkracht
  • De methode gebonden toetsen.
  • Het genormeerde CITO-leerling-volgsysteem in de groepen 1 t/m 8.
  • De Cito eindtoets in groep 8.
  • Kanvas

Ieder kind wordt op zijn eigen presteren en welzijn beoordeeld. Tijdens een oudergesprek vormt het aangeboden schriftelijke verslag de basis voor het gesprek. Tijdens dat overleg staat de gehele ontwikkeling van het kind als individu centraal.

U wordt 3x per jaar uitgenodigd voor een zogenaamd “10 minuten” gesprek. Twee keer per jaar ontvangt u een overzichtelijk, schriftelijk verslag over de ontwikkelingen van uw kind. We gaan ervan uit dat u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen van uw kind en op de uitnodiging voor de gesprekken ingaat.

Daarnaast staan we altijd open voor overleg als daar aanleiding toe is. 

De bovenbouw kinderen krijgen halverwege groep 7 een eerste voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de E-Cito wordt daar aan het eind van groep 7 aan toegevoegd, waarna een voorlopig tweede advies volgt. Hiermee heeft u aan het begin van groep 8 al voldoende houvast om gericht de scholen voor het voortgezet onderwijs te bezoeken. In januari krijgen de kinderen van groep 8 hun definitieve advies. De kinderen in groep 7/8 voeren portfoliogesprekken, waarbij zelf vertellen wat zij geleerd hebben.

Onze ervaring is dat de scholen van het Voortgezet Onderwijs zich niet blindstaren op een Cito eindtoets, maar ons schooladvies uiterst serieus nemen. Dat is ook wettelijk vastgelegd in 2013.