Op elke school in Nederland is het schoolbestuur de werkgever (“het bevoegde gezag”) van alle personeelsleden die op school werkzaam zijn. Voor onze school is dat de Stichting MONTON. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor personeel en beleid en is ook de formele werkgever. Voorzitter van het College van Bestuur is Carla Luijcx.

De voorzitter van het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht . Deze raad wordt gevormd door vrijwilligers die veelal professionals op hun vakgebied zijn. Meer informatie over Monton, aangesloten scholen etc. kunt u vinden op www.monton.nl.

Behalve professionele bovenschoolse aansturing halen de Monton-scholen nog andere voordelen uit de samenwerking. Zo worden zaken die voor alle scholen gelden (kindvolgsysteem, helder financieel raamwerk) bovenschools voorbereid, en wordt gekeken naar gezamenlijke inkoop (verzekeringen, energie, verbruiksmateriaal etc).  Daarnaast wordt de Montessori- identiteit bewaakt en ontwikkeld en wordt er kennis uitgewisseld. Vanuit de gezamenlijkheid is het eenvoudig om bij elkaar in de keuken te kijken en nieuwe ontwikkelingen in te zetten.

Monton hanteert het principe dat elke school een eigen financiële verantwoordelijkheid heeft. In de praktijk zien ouders weinig van het Montonbestuur en het bovenschools management. Op de achtergrond hebben vooral de schooldirectie en de leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bovenschools contact.