Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, zoeken wij een leerkracht om hem/haar te vervangen. De school is helaas nog niet aangesloten bij een bovenschoolse vervangingspool. Bij deze vervangingspool kan de school, na ziekmelding van een leerkracht, een vervanger aanvragen. Indien er vervangers beschikbaar zijn, is er op de ziektedagen een invalleerkracht in de groep. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn is de school genoodzaakt om andere keuzes te maken voor opvang van de leerlingen. In principe gaat een directeur niet voor een groep. De directie heeft taken om het team te ondersteunen en te faciliteren. Soms komt het wel voor dat een intern begeleider voor de groep gaat of dat een collega leerkracht, die parttime werkt, op niet-werkdagen meer uren werkt om de ziekte te vervangen. De school hanteert hiervoor een stappenplan in volgorde van de mogelijkheden waaruit zij kan putten.

Toch zijn er momenten dat het voorkomt dat het niet lukt om een vervanger te vinden. Dit vindt plaats in periodes van griep of soms in onvoorziene situaties. Mocht het zo zijn dat een of meerdere leerkrachten ziek zijn en er geen vervanging te realiseren is, dan zijn dit de stappen die de school neemt:

  • De eerste dag worden kinderen altijd opgevangen door de groep van de leerkracht die afwezig is, te verdelen over de andere groepen. Ouders die in de gelegenheid zijn, mogen na afmelding bij directie of intern begeleider hun kind wel mee naar huis nemen.
  • Als ook de tweede dag afwezigheid van de leerkracht aan de orde is, dan geeft de school de tweede dag de leerlingen van de betreffende groep vrij, met de mogelijkheid, in uiterste noodzaak, tot opvang op school. Dit dient door ouders met de directeur overlegd te worden, er is slechts een beperkte capaciteit.
  • Wanneer ook de derde afwezigheid aanhoudt en er nog geen vervanging voorhanden is, dan krijgt steeds een andere groep vrij en geeft de vrij geroosterde leerkracht les aan de groep van de afwezige leerkracht. Zodoende wordt de pijn verdeeld over meerdere groepen.
  • De leerlingen krijgen altijd, op de dag voorafgaand aan de vrij gegeven dag, een brief voor de ouders mee met een toelichting.

NB: Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de mogelijkheden voor het inzetten van vervangend personeel zeer beperkt. Vaste invallers kunnen slechts 6 keer worden ingezet via een tijdelijk contract. De school heeft geen middelen om hen in vaste dienst te nemen, dat betekent dat op een bepaald moment in het schooljaar vervangers moeilijker te vinden zijn.

Ook perioden van maatschappelijke ontwikkelingen of griepepidemieën zorgen er soms voor dat er in korte tijd zoveel vervangers nodig zijn, dat de vraag het aanbod overstijgt. In deze perioden is de school genoodzaakt om kinderen vrij te geven. De school vraagt hiervoor uw begrip en flexibele medewerking.