De intern begeleider coördineert de extra zorg die aan leerlingen geboden wordt. De school heeft in Maureen Adriaanse een gecertificeerd intern begeleider aangesteld. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het opzetten en bijhouden van het leerlingvolgsysteem, de leerlijnen en de handelingsgerichte aanpak.

Er is regelmatig collegiale consultatie over de vorderingen van de kinderen en de ib’er houdt regelmatig groepsbesprekingen met de leerkrachten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de observaties van het kind door de leerkrachten evenals de resultaten van het genormeerde kindvolgsysteem. Zij organiseert tevens gesprekken met en over de betreffende kinderen en onderhoudt contacten met ouders en externe instanties.

Ook de registratie van de sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke indicator voor leerkracht en intern begeleidster. We vinden het belangrijk om problemen al op jonge leeftijd te herkennen.

Gelukkig komt een kind met een handelingsplan in onze vorm van onderwijs niet in een uitzonderingspositie terecht. Onze kinderen zijn gewend om allemaal aan andere werkjes te werken in hun eigen tempo en hebben daarmee ook geleerd om te gaan met onderlinge verschillen.

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor contact met de intern begeleider.