De Wildzang staakt woensdag 14 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aangezien er nog onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de werkdruk in het onderwijs te verlagen, heeft PO-in-Aktie vanaf januari meerdere stakingsdagen aangekondigd. Deze zijn per maand verdeeld over de provincies. Zo is in januari in Friesland, Groningen en Drenthe gestaakt.

Deze maand – op woensdag 14 maart a.s. – zijn de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht ‘aan de beurt’. Medewerkers in het onderwijs hebben het recht om te staken. Ook op onze school is de stakingsbereidheid groot, de leerkrachten hebben aangegeven van hun stakingsrecht gebruik te maken. Dit betekent dat de Wildzang op 14 maart gesloten zal zijn.

Wij realiseren ons dat u weer opvang voor uw zoon/dochter moet organiseren. Het is echter van groot belang dat de overheid zich realiseert dat het verzuim door leerkrachten voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de grote werkdruk. Daarnaast zijn er onvoldoende gekwalificeerde leerkrachten beschikbaar. Dit oplopende lerarentekort heeft invloed op het onderwijs in Nederland.

De toegezegde € 430 miljoen komt pas vanaf schooljaar 2021/2022 structureel beschikbaar. Zodra bekend is hoeveel geld er voor de Wildzang aan de personele begroting wordt toegevoegd, zullen wij in het team afspraken maken over de besteding in het kader van werkdrukvermindering.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de leerkrachten en/of ondergetekende. Voor opvangmogelijkheden kunt u contact opnemen met Montessori Kinderopvang.

Hartelijke groet,
Conny Grotendorst / directeur

Comments are closed.