Buiten de schoolvakanties kan uw kind slechts in uitzonderlijke gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet.

Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden en voor het vervullen van bepaalde godsdienst- plichten kunt u bij de directie een dag vrij vragen. U dient dat – indien mogelijk – tenminste twee weken van tevoren schriftelijk kenbaar te maken.

De leerplichtwet gaat er van uit dat u zich houdt aan de uitgebreide schoolvakanties. Vakantie op een ander moment staat de wet alleen in uitzonderlijke gevallen toe en er moet dan echt sprake zijn van “gewichtige dan wel buitengewone omstandigheden”. Dit verzoek dient zowel mondeling als schriftelijk twee maanden van tevoren te worden aangevraagd bij de directie van de school. Als ouders vanwege hun beroep onmogelijk tijdens het schooljaar in een van de aangeboden schoolvakantie verlof op kunnen nemen, kan er eenmalig per jaar voor een maximaal aaneengesloten periode van 10 dagen vrij worden gegeven. De ouders dienen dan wel in een gesprek aannemelijk te maken dat zij in geen enkele reguliere vakantieperiode een keer met vakantie kunnen gaan.

  • De officiële aanvraag buitengewoon verlof dient te worden aangevuld voor werknemers met een ondertekende werkgeversverklaring. Van werkgevers dan wel zelfstandige ondernemers wordt verwacht dat zij inzicht kunnen bieden in de onmogelijkheid om binnen de reguliere vakanties met vakantie te kunnen gaan.
  • Verzoeken voor een extra verlof zonder dat er sprake is van gewichtige dan wel buitengewone omstandigheden worden niet gehonoreerd.
  • Ook aanvragen voor buitengewoon verlof gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie of voor dagen voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie kunnen wettelijk niet worden gehonoreerd.
  • De regeling gaat uitsluitend op voor een eerste vakantieperiode en biedt dus geen mogelijkheden voor een tweede vakantie.

Als u meer dan 10 dagen aansluitend extra verlof per schooljaar wilt, dan kunt u dat – na overleg met de directie – rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar aanvragen.